Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Praca przedszkola od 29 marca do 9 kwietnia

Alarm
Szanowni Państwo!
W piątek, gdy informowaliśmy o ograniczeniach w pracy przedszkoli czekaliśmy na oficjalne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które precyzowałoby kwestie związane z tym, komu przysługuje prawo do opieki w przedszkolu.
Mamy już oficjalny dokument – Dz. U. z 2021, poz. 561, według niego czytamy:

 

Alarm
§4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
–ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.
W związku z tym, że lista ta jest dłuższa niż pierwotnie zapowiadano proszę o kontakt rodziców, którzy nie deklarowali potrzeby opieki nad dziećmi, a w tej sytuacji muszą z niej skorzystać, bo nie przysługuje im prawo do zasiłku opiekuńczego. Rodzice muszą przygotować pisemny wniosek do dyrektora o objęciu dziecka opieką w przedszkolu z uzasadnieniem.
 
Praca przedszkola od 29 marca do 9 kwietnia
Przewiń na górę