Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców - Urszula Marzec
Gr. I  3-latki
 • Kamila Grzelec

 • Małgorzata Mikołajczyk

 • Angelina Wójcik
Gr. II 4-latki
 • Aleksandra Buganik
 • Izabela Dębińska
 • Anna Kowalczyk
Gr. III 5-latki
 • Aleksandra Biel
 • Urszula Marzec
 • Małgorzata Michalak
Gr. IV 6-latki
 • Sylwia Kowalska
 • Małgorzata Pierzchała
 • Dominika Sitek
Gr. I 3-latki
 • Anna Frąckowiak

 • Natalia Jesionka
 • Ernest Luzeńczyk
Gr. II 4-latki
 • Małgorzata Habura-Winnicka

 • Julita Witkiewicz

 • Natalia Najdek

Gr. III 5-latki
 • Katarzyna Pawlak
 • Iwona Marcinowska-Bublis
 • Piotr Łukasiewicz
Gr. IV 6-latki
 • Anna Zapotoczna
 • Joanna Bonik
 • Agata Kaczmarek
 • Ewelina Remiń
Gr. V 6-latki
 • Krystyna Piekarska
 • Paulina Zielem
 • Jolanta Poddębska

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców
Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Nowogrodzie Bobrzańskim

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Rada Rodziców Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
 2. Rada działa na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Prawo Oświatowe, Statutu Przedszkola i niniejszego Regulaminu Rady Rodziców.
§ 2.
 1. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest członków Rad Grup w przedszkolu.
 2. Kadencja Rady trwa rok szkolny.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
§ 3.

Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

II. Wybory do Rady.
§ 4.
 1. Wybory do Rady, przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice dzieci z danej grupy, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę oddziałową.
 3. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Wybrani zostają Ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania.
 5. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 6. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danej grupy.
 7. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danej grupy. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 5.

Członkowie z poszczególnych Rad oddziałowych wchodzą w skład Rady Rodziców.

§ 6.

Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

III. Władze Rady Rodziców
§ 7.
 1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców.
 2. W skład Prezydium wchodzą:
  • Przewodniczący Rady Rodziców,
  • 3 Zastępców przewodniczącego Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców powołuje także 2 osobową Komisję rewizyjną, w skład której nie mogą wchodzić osoby wybrane do Prezydium Rady Rodziców.
 4. Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Rodziców przedszkola są jej członkami.
§ 8.
 1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępcy przewodniczącego Rady przejmują obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem środków funduszu Rady Rodziców.
IV. Posiedzenia Rady
§ 9.
 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
§ 10.
 1. Przygotowanie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
§ 11.
 1. Posiedzenia Rady Rodziców są protokółowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.
V. Podejmowanie uchwał
§ 12.
 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 13.

Uchwały Rady Rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 14.

Opinie Rady Rodziców wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady
§ 15.
 1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:
  • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
  • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola,
  • głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek:
  • aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
  • nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
VII. Fundusze Rady
§ 16.

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 17.
 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada Rodziców w preliminarzu budżetowym.
 2. Rada Rodziców upoważnia Dyrektora Przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym”.
 3. Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor ustalana jest na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
§ 18.

Pisemne wnioski o dodatkowe środki z funduszu Racy Rodziców mogą składać:

 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada Pedagogiczna.
§ 19.
 1. Rada ma wydzielone konta bankowe – osobne dla każdego z przedszkoli.
 2. Środkami zgromadzonymi na kontach dysponuje Rada Rodziców poprzez upoważnione osoby z Prezydium Rady Rodziców.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 20.
 1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: Rada Rodziców Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 2. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady Rodziców.
 3. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
 5. W celu wymiany informacji i współdziałania z organami przedszkola – Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania dyrektora przedszkola oraz inne osoby.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2020.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przewiń na górę