Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NA LATA 2018-2023

Priorytety pracy Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim w okresie kadencji 2019-2023 związane będą wprost z misją i wizją przedszkola. Zostaną dodatkowo skorelowane z oczekiwaniami rodziców oraz zostały oparte na stanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej dotyczącej wspierania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia.

Wielostronne wsparcie rozwoju dziecka, adekwatnie do indywidualnego potencjału poszczególnych dzieci uczęszczających do przedszkola

Cele realizacji priorytetu:

 1. optymalny rozwój dziecka zgodny z jego potencjałem i potrzebami,
 2. rozwój twórczości i zainteresowań dzieci,
 3. indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 4. rozwój kluczowych umiejętności dziecka, w tym m. in.: umiejętności komunikacji z innymi, funkcjonowania w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie ze stresem itp.
 5. przygotowywanie dzieci do skutecznego funkcjonowania na kolejnych etapach edukacji,
 6. wprowadzenie dzieci w mądre, rozwijające korzystanie z nowoczesnych technologii, w podstawy kodowania, programowania,
 7. wykorzystywanie efektywnych, atrakcyjnych metod pracy zachęcających dzieci do aktywności i dynamizujących ich rozwój.

Przedszkole instytucją zaangażowaną lokalnie. Rozwinięcie współpracy przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym, mającej na celu wspieranie dzieci w ich wzroście

Cele realizacji priorytetu:

 1. wsłuchanie się w oczekiwania i propozycje rodziców dotyczące funkcjonowania przedszkola,
 2. wspieranie rodziców w ich rolach – wychowawczych, opiekuńczych, poprzez działalność konsultacyjno-warsztatowo-szkoleniową,
 3. rozwinięcie współpracy z szerokim środowiskiem lokalnym,
 4. promowanie przedszkola w środowisku, ukazywanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla całożyciowego funkcjonowania człowieka,
 5. otwartość na inicjatywy społeczno-edukacyjne pochodzące ze środowiska zewnętrznego sprzyjające rozwojowi dzieci,
 6. nawiązanie aktywnej współpracy z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, kultury i sportu (o zasięgu lokalnym, wojewódzkim), w przyszłości rozwijanie współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. partnerskie przedszkola),
 7. wspieranie lub organizacja imprez, wydarzeń otwartych na społeczność lokalną.

Budowanie komunikacji, relacji w duchu szacunku, uważności i zaufania

Cele realizacji priorytetu:

 1. przykładanie dużej uwagi do jakości budowanych relacji nauczycieli z dziećmi i ich rodzicami, kadry przedszkola między sobą, dyrektora z kadrą, rodzicami i dziećmi itd.,
 2. uczenie dzieci komunikacji z innymi w duchu poszanowania, uważności, wzajemnego zrozumienia,
 3. uczenie dzieci zawierania umów z rówieśnikami jako regulatora zachowań w sytuacjach spornych, trudnych,
 4. organizacja warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli na temat podmiotowej komunikacji.

Zbudowanie aktywnego, zaangażowanego zespołu pracowników, by wspólnie działać na rzecz rozwoju dzieci i jednocześnie zorganizować miejsce pracy sprzyjające rozwojowi osobistemu i zawodowemu kadry

Cele realizacji priorytetu:

 1. opracowanie wewnątrzprzedszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli – szkolenia rady pedagogicznej, zapraszanie ekspertów na posiedzenia rad pedagogicznych, prowadzenie autorskich szkoleń przez dyrektora przedszkola,
 2. zbudowanie atmosfery wsparcia i wydobycie potencjału nauczycieli, wykorzystanie ich zasobów dla rozwoju pracy przedszkola,
 3. wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez różne działania sprzyjające doskonaleniu zawodowemu (wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne),
 4. tworzenie możliwości rozwoju eksperckiego / profesjonalnego poprzez tworzenie możliwości dzielenia się swoją wiedzą – włączanie nauczycieli w działania dające możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczenie, przygotowywania publikacji metodycznych.
Przewiń na górę