Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Deklaracja dostępności Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej http://przedszkole.nowogrodbobrz.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie, pochodzące z różnych źródeł, nie pozwalają na ingerencję i dostosowanie.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość włączenia opcji podwyższony kontrast,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • podświetlane linki,
 • skrót klawiszowy TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • skrót SHIFT + TAB – powrót do poprzedniego elementu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Sawicz.
 • E-mail: przedszkole@nowogrodbobrz.pl
 • Telefon: 699 955 102

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

 • Dyrektor Przedszkola : Agnieszka Lech
 • Adres: ul. ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański
 • e-mail: przedszkole@nowogrodbobrz.pl
 • Telefon: 699 955 102

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zlokalizowane jest w dwóch częściach miasta, w dwóch lokalizacjach. Główny adres – ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański to lokalizacja przedszkola nr 1, a druga lokalizacja – ul. Kościuszki 42, 66-010 Nowogród Bobrzański – przedszkole nr 2.

  • Przedszkole ul. Szkolna 6

  • Przedszkole trzypoziomowe (poziomy: -1 piwnica, 0 parter i 1 I piętro). Przy czym poziom -1 (piwnica) jest tylko poziomem technicznym i nie jest dostępny dla osób spoza przedszkola.
  • Wejście główne dostępne dla niepełnosprawnych (podjazd) lub możliwość skorzystania ze schodów.
  • Swobodny dostęp dla niepełnosprawnych tylko na poziomie 0 (parter) – brak stopni, progów.
  • Zaraz przy wejściu głównym do budynku (wewnątrz) znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika i otrzymać pomoc informacyjną i techniczną.
  • Przed przedszkolem znajduje się parking – bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
  • Istnieje możliwość wejścia do placówki z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Przedszkole ul. Kościuszki 42

  • Przedszkole ma dwa poziomy (-1 piwnica, 0 parter). Przy czym poziom -1 (piwnica) jest tylko poziomem technicznym i nie jest dostępny dla osób spoza przedszkola. .
  • Wejście główne (nr 1) – dostępne dla osób niepełnosprawnych (podjazd) lub możliwość skorzystania ze schodów (5 stopni). Wejście nr 2 – dostęp po schodach (6 stopni), bez podjazdu. Wejście nr 3 (w przygotowaniu) – aktualnie 5 stopni, i w przygotowaniu podjazd. .
  • Budynek ma wszystkie sale zlokalizowane na 1 poziomie, bez wewnętrznych schodów, progów. .
  • Przy każdym z wejść (wewnątrz budynku) znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika i otrzymać pomoc informacyjną i techniczną. .
  • Przed i za przedszkolem znajduje się parking – bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
  • Toalety na parterze przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  • Istnieje możliwość wejścia do placówki z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

  Aplikacje Mobilne

  Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych

Przewiń na górę