Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Regulamin Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
 2. Statut Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o rodzicach – należy rozumieć również pełnoprawnych opiekunów dziecka.

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach, w obu obowiązują te same postanowienia regulaminu.

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.00 w roku szkolnym trwającym od września do sierpnia kolejnego roku kalendarzowego.
 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się co roku zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zasady rekrutacji stanowi zał. nr 1 niniejszego regulaminu.
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godz. 8.00 pod opieką rodziców w szatni przygotowane do pobytu w przedszkolu i przekazane pod bezpośrednią opiekę nauczycielki. Natomiast odbierane zgodnie z deklarowanym przez rodziców wariantem godzinowym.
 4. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie wskazane w karcie zgłoszenia dziecka.
 5. W okresach przewidywanej niskiej frekwencji (dni wolne od nauki szkolnej, ferie zimowe, przerwy świąteczne, wakacje letnie) przedszkole funkcjonuje w trybie „dyżuru” dla dzieci rodziców pracujących. W tym okresie organizuje się pracę przedszkola w oparciu o wcześniejsze deklaracje rodziców, dzieci przebywają w grupach łączonych.
 6. Dla dzieci realizujących roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole zamieszkałych na terenie gminy organizuje się bezpłatny, bezpieczny dowóz do przedszkola.
 7. W przypadku, gdy po odebranie dziecka z przedszkola zgłosi się osoba wobec której zaistnieje podejrzenie, że jest pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających, dziecko nie będzie wydane, a nauczyciel ma prawo zawiadomić o tym fakcie stosowne instytucje.
 8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać na podany rachunek do dnia 15 każdego miesiąca  następującego po okresie rozliczeniowym. Kwotę należną do zapłaty nalicza intendentka w oparciu o codzienny rejestr prowadzony przez wychowawcę. Kwota pomniejszona jest  o wartość liczby dni nieobecnych. Intendentka  podaje do wiadomości rodziców informację o wysokości opłat za dany miesiąc.
 9. W przypadku przebywania dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym zadeklarowany przez rodzica wariant godzinowy naliczana jest opłata za każdą dodatkową godzinę.
 10. Zmiany wybranego wariantu godzinowego może dokonać rodzic
  informując o tym fakcie na piśmie. Wszelkie zmiany dotyczące godzinowych wariantów są dopuszczalne od początku nowego miesiąca.
 11. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za przedszkole w przypadku zgłoszonej u intendentki, przed rozpoczęciem nowego miesiąca, planowanej dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.
 12. Rodzice znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu przez złożenie stosownych wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 13. Do przedszkola wolno przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe nie będące pod wpływem podawanych doraźnie leków. Dzieci z widocznymi objawami choroby powinny być najszybciej, jak to możliwe, odebrane przez rodziców.
 14. Na życzenie oraz za zgodą rodziców dzieci uczestniczą w zajęciach religii.
 15. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 16. Rodzice mają prawo do uzyskiwania wszelkich informacji dotyczących dziecka oraz do wyrażania swoich opinii, uwag i propozycji związanych z pracą przedszkola, kierując się w pierwszej kolejności do wychowawcy, a następnie innego nauczyciela lub dyrektora. Obowiązuje w tym zakresie dyskrecja i kultura osobista. Nie wyrażamy swoich sugestii w obecności dzieci ani innych osób postronnych.
 17. W razie potrzeby rodzice mogą umówić się na indywidualne spotkanie w sprawie dziecka.
 18. Rodzice zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania przedszkola.
 19. Rodzice wyposażają dziecko w przybory i materiały zgodnie z  ustaleniami danej grupy.
 20. Rodzice odpowiadają za odpowiedni do pory roku i pogody ubiór (przez odpowiedni ubiór należy rozumieć wygodny i ułatwiający samoobsługę).
 21. Za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Organem formalnym przedszkola reprezentującym Rodziców jest Rada Rodziców.
 23. Dopuszcza się czasowe zmiany w organizacji pracy przedszkola na wypadek szczególnych okoliczności ogłaszanych przez MEN z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa dzieci.

Załącznik nr 1 do regulaminu M.G.P.S. w Nowogrodzie Bobrzańskim

ZASADY REKRUTACJI DO MIEJSKO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

I. PODSTAWA PRAWNA

Art. 154 ust.3 Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm.); Uchwała nr XLIV/246/20117 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

II. ZASADY REKRUTACJI

   1. Do M.G.P.S w Nowogrodzie Bobrzańskim przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat (rocznikowo dziecko kończące 3 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się nabór) wyjątki stanowią odrębne przepisy.
   2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w oparciu o wniosek Rodziców zgłoszenia dziecka do przedszkola.
   3. Ilekroć mowa jest o:
    • Rodzicach należny przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą,
    • wielodzietności rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
    • samotnym wychowaniu dziecka mowa jest o wychowywaniu dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwiedzioną bądź pozostającą w separacji.
   4. Terminy postępowania rekrutacyjnego ustalane są zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego na dany rok.
   5. Procedura rekrutacji obejmuje działania:
    • złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z innymi wyszczególnionymi dokumentami  w obowiązującym terminie,
    • weryfikacja wniosków przez przedszkole,
    • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola,
    • potwierdzenie przez Rodziców woli posyłania dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia,
    • podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny.
   6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    • wielodzietność rodziny,
    • zatrudnienie obojga rodziców
    • niepełnosprawność kandydata,
    • niepełnosprawność jednego bądź obojga rodziców kandydata,
    • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   7. Kryteria, o których mowa w pkt.6 mają jednakową wartość oznacza to, że za zaistnienie każdego z w/w zdarzeń kandydatowi przyznaje się 10 punktów.
   8. W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji kandydaci przechodzą do II etapu
   9. II etap weryfikacji kandydatów obejmuje następujące kryteria:
    • dziecko obojga rodziców pracujących / prowadzących działalność gospodarczą / uczących się stacjonarnie – 10 pkt.,
    • czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 9 pkt.,
    • dziecko posiada rodzeństwo korzystające z opieki naszego przedszkola – 8 pkt.

    Dodatkowym kryterium rozstrzygającym przyjęcie kandydata może być historia współpracy z rodzicami w przypadku, gdy wcześniej korzystali z usług przedszkola, bądź wychowankami przedszkola było rodzeństwo kandydata.

   10. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz wnioski o kontynuację nauki  Rodzice wypełniają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
   11. Przedszkole ma prawo zażądać dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów takich jak:
    • orzeczenie o niepełnosprawności,
    • oświadczenie o samotnym wychowywaniu,
    • orzeczenie o niepełnosprawności rodzica,
    • wyrok sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej,
    • zaświadczenie o zatrudnieniu.
   12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w postaci wywieszenia w ogólnie dostępnym miejscu na terenie przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
   13. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie w następującym trybie:
    • w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów rodzic ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie niezakwalifikowania jego dziecka,
    • uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od daty wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata,
    • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic możne wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
    • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
   15. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, które stanowią podstawę do ewentualnych odwołań.
   16. Dokumenty zgłoszenia dziecka do przedszkola należny złożyć w określonym terminie, w sekretiza potwierdzeniem własnoręcznym podpisem.
Przewiń na górę