Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Nazwa projektu - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w gminie Nowogród Bobrzański

Cele projektu:
CEL GŁÓWNY: zwiększenie do VII 2021 dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Nowogród Bobrzański oraz upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród 150 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z różnego rodzaju trudnościami, deficytami i niepełnosprawnością – w tym 75 dziewcząt i 75 chłopców – w OWP w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzonym przez Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim, uwzględniające utworzenie i funkcjonowanie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyrównanie szans rozwojowych ww. dzieci przez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej oraz udoskonalenie kompetencji 14 nauczycieli ww. OWP (100% K) dla zwiększenia efektywności pracy terapeutycznej i dydaktycznej na rzecz ww. dzieci.

Planowane efekty:
Projekt – wskutek zrealizowania celu – przyczyni się do eliminacji zdiagnozowanych problemów edukacji przedszkolnej w regionie, a w konsekwencji do osiągnięcia celu szczegółowego Osi Priorytetowej  8. Nowoczesna edukacja, tj. „Zwiększenie liczby miejsc w edukacji  przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach”, realizacja w Poddz.8.1.1 RPO Lubuskie 2020 – ograniczając w szczególności zakres występowania słabych stron lokalnego systemu oświaty dotyczących: \

1 – DOSTĘPNOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – niewystarczającej wskutek braku odpowiedniej ilości miejsc w placówkach przedszkolnych, w tym dla dzieci niepełnosprawnych 

2 – WYRÓWNANIA SZANS ROZOWOJOWYCH DZIECI – koniecznego ze wzgl. na niedobór wsparcia terapeutycznego i edukacji przedszkolnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych, z różnego rodzaju problemami o deficytami

3 – KWALIFIKACJI KADRY OWP – nieadekwatnych wobec rzeczywistych potrzeb rozwojowych dzieci z problemami

4 – WYPOSAŻENIA OWP – odpowiadającego na zdiagnozowane potrzeby rozwojowe dzieci z GD

5 – SYTUACJI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECI z GD – związanej z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wskutek konieczności rezygnacji z aktywności zawodowej na rzecz sprawowania ciągłej opieki nad dzieckiem w przypadku braku możliwości uczęszczania przez nie do placówki oświatowej.

Wartość projektu: 487 267,73 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 414 177,57 zł

Loga UE
Przewiń na górę