Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Deklaracja dostępności

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://przedszkole.nowogrodbobrz.pl/

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.03.2019

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby
  niepełnosprawne,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików może nie być dostępnych cyfrowo,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie, pochodzące z różnych źródeł, nie pozwalają na ingerencję i dostosowanie.

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która była zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • możliwość włączenia opcji podwyższony kontrast,
 • możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • podświetlane linki,
 • skrót klawiszowy TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • skrót SHIFT + TAB – powrót do poprzedniego elementu.

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie były przejrzyste, czytelne i zrozumiałe.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w Przedszkolu przy ul. Szkolnej 6 (placówka nr 1) jest Marzena Sawicz (sekretarz) – tel. 68 3276508, a w Przedszkolu przy ul. Kościuszki 42 (placówka nr 2) – Agnieszka Osaczuk (intendentka) – tel. 68 3276615.

W razie pytań kontaktować można się również z Dyrektorem Przedszkola – dr Agnieszką Olczak – tel. 68 3276508.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi i żądania dotyczące zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie
jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zlokalizowane jest w dwóch częściach miasta, w dwóch lokalizacjach. Główny adres – ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański to lokalizacja przedszkola nr 1, a druga lokalizacja – ul. Kościuszki 42, 66-010 Nowogród Bobrzański – przedszkole nr 2.

Przedszkole ul. Szkolna 6

 • Przedszkole trzypoziomowe (poziomy: -1 piwnica, 0 parter i 1 I piętro). Przy czym poziom -1 (piwnica) jest tylko poziomem technicznym i nie jest dostępny dla osób spoza przedszkola.
 • Przedszkole ma 1 wejście główne i 2 wejścia techniczne (dla dostaw, obsługi technicznej budynku). Wejście główne dostępne dla niepełnosprawnych (podjazd) lub możliwość skorzystania ze schodów (7 stopni).
 • Drzwi otwierane ręcznie.
 • Swobodny dostęp dla niepełnosprawnych tylko na poziomie 0 (parter) – brak stopni, progów.
 • Utrudniony dostęp na I piętro – nie ma przygotowanych udogodnień w postaci windy, podjazdu, pochylni, platformy.
 • Zaraz przy wejściu głównym do budynku (wewnątrz) znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika i otrzymać pomoc informacyjną i techniczną.
 • Przed przedszkolem znajduje się parking – bez wydzielonego miejsca dla osoby
  niepełnosprawnej.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole ul. Kościuszki 42

 • Przedszkole ma dwa poziomy (-1 piwnica, 0 parter). Przy czym poziom -1 (piwnica) jest tylko poziomem technicznym i nie jest dostępny dla osób spoza przedszkola.
 • Przedszkole ma obecnie 3 wejścia + wejście techniczne (dla dostaw). Wejście główne (nr 1) – dostępne dla osób niepełnosprawnych (podjazd) lub możliwość skorzystania ze schodów (5 stopni). Wejście nr 2 – dostęp po schodach (6 stopni), bez podjazdu. Wejście nr 3 (w przygotowaniu) – aktualnie 5 stopni, i w przygotowaniu podjazd.
 • Wszystkie drzwi otwierane ręcznie.
 • Budynek ma wszystkie sale zlokalizowane na 1 poziomie, bez wewnętrznych schodów, progów.
 • Przy każdym z wejść (wewnątrz budynku) znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika i otrzymać pomoc informacyjną i techniczną.
 • Przed i za przedszkolem znajduje się parking – bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji: 10.02.2021

Deklaracja sporządzona przez Dyrektora Przedszkola – dr Agnieszkę Olczak
e-mail: przedszkole@nowogrodbobrz.pl tel. 68 3276508

Przewiń do góry