Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Regulamin Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
 2. Statut Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Ilekroć w regulaminie mowa jest o rodzicach – należy rozumieć również pełnoprawnych opiekunów dziecka.

Przedszkole mieści się w dwóch budynkach, w obu obowiązują te same postanowienia regulaminu.

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.00 w roku szkolnym trwającym od września do sierpnia kolejnego roku kalendarzowego.
 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się co roku zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zasady rekrutacji stanowi zał. nr 1 niniejszego regulaminu.
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godz. 8.00 pod opieką rodziców w szatni przygotowane do pobytu w przedszkolu i przekazane pod bezpośrednią opiekę nauczycielki. Natomiast odbierane zgodnie z deklarowanym przez rodziców wariantem godzinowym.
 4. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie wskazane w karcie zgłoszenia dziecka.
 5. W okresach przewidywanej niskiej frekwencji (dni wolne od nauki szkolnej, ferie zimowe, przerwy świąteczne, wakacje letnie) przedszkole funkcjonuje w trybie „dyżuru” dla dzieci rodziców pracujących. W tym okresie organizuje się pracę przedszkola w oparciu o wcześniejsze deklaracje rodziców, dzieci przebywają w grupach łączonych.
 6. Dla dzieci realizujących roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole zamieszkałych na terenie gminy organizuje się bezpłatny, bezpieczny dowóz do przedszkola.
 7. W przypadku, gdy po odebranie dziecka z przedszkola zgłosi się osoba wobec której zaistnieje podejrzenie, że jest pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających, dziecko nie będzie wydane, a nauczyciel ma prawo zawiadomić o tym fakcie stosowne instytucje.
 8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać na podany rachunek do dnia 10 każdego miesiąca  następującego po okresie rozliczeniowym. Kwotę należną do zapłaty nalicza intendentka w oparciu o codzienny rejestr prowadzony przez wychowawcę. Kwota pomniejszona jest  o wartość liczby dni nieobecnych. Intendentka  podaje do wiadomości rodziców informację o wysokości opłat za dany miesiąc.
 9. W przypadku przebywania dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym zadeklarowany przez rodzica wariant godzinowy naliczana jest opłata za każdą dodatkową godzinę.
 10. Zmiany wybranego wariantu godzinowego może dokonać rodzic
  informując o tym fakcie na piśmie. Wszelkie zmiany dotyczące godzinowych wariantów są dopuszczalne od początku nowego miesiąca.
 11. Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za przedszkole w przypadku zgłoszonej u intendentki, przed rozpoczęciem nowego miesiąca, planowanej dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.
 12. Rodzice znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu przez złożenie stosownych wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 13. Do przedszkola wolno przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe nie będące pod wpływem podawanych doraźnie leków. Dzieci z widocznymi objawami choroby powinny być najszybciej, jak to możliwe, odebrane przez rodziców.
 14. Na życzenie oraz za zgodą rodziców dzieci uczestniczą w zajęciach religii.
 15. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 16. Rodzice mają prawo do uzyskiwania wszelkich informacji dotyczących dziecka oraz do wyrażania swoich opinii, uwag i propozycji związanych z pracą przedszkola, kierując się w pierwszej kolejności do wychowawcy, a następnie innego nauczyciela lub dyrektora. Obowiązuje w tym zakresie dyskrecja i kultura osobista. Nie wyrażamy swoich sugestii w obecności dzieci ani innych osób postronnych.
 17. W razie potrzeby rodzice mogą umówić się na indywidualne spotkanie w sprawie dziecka.
 18. Rodzice zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania przedszkola.
 19. Rodzice wyposażają dziecko w przybory i materiały zgodnie z  ustaleniami danej grupy.
 20. Rodzice odpowiadają za odpowiedni do pory roku i pogody ubiór (przez odpowiedni ubiór należy rozumieć wygodny i ułatwiający samoobsługę).
 21. Za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Organem formalnym przedszkola reprezentującym Rodziców jest Rada Rodziców.
 23. Dopuszcza się czasowe zmiany w organizacji pracy przedszkola na wypadek szczególnych okoliczności ogłaszanych przez MEN z zachowaniem reżimu bezpieczeństwa dzieci.

Załącznik nr 1 do regulaminu M.G.P.S. w Nowogrodzie Bobrzańskim

ZASADY REKRUTACJI DO MIEJSKO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

I. PODSTAWA PRAWNA

Art. 154 ust.3 Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm.); Uchwała nr XLIV/246/20117 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

II. ZASADY REKRUTACJI

   1. Do M.G.P.S w Nowogrodzie Bobrzańskim przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat (rocznikowo dziecko kończące 3 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się nabór) wyjątki stanowią odrębne przepisy.
   2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w oparciu o wniosek Rodziców zgłoszenia dziecka do przedszkola.
   3. Ilekroć mowa jest o:
    • Rodzicach należny przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą,
    • wielodzietności rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
    • samotnym wychowaniu dziecka mowa jest o wychowywaniu dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwiedzioną bądź pozostającą w separacji.
   4. Terminy postępowania rekrutacyjnego ustalane są zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego na dany rok.
   5. Procedura rekrutacji obejmuje działania:
    • złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w obowiązującym terminie,
    • weryfikacja wniosków przez przedszkole,
    • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola,
    • potwierdzenie przez Rodziców woli posyłania dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia,
    • podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych do przedszkola na dany rok szkolny.
   6. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
    • wielodzietność rodziny,
    • niepełnosprawność kandydata,
    • niepełnosprawność jednego bądź obojga rodziców kandydata,
    • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   7. Kryteria, o których mowa w pkt.6 mają jednakową wartość oznacza to, że za zaistnienie każdego z w/w zdarzeń kandydatowi przyznaje się 10 punktów.
   8. W przypadku równorzędności wyników uzyskanych w I etapie rekrutacji kandydaci przechodzą do II etapu
   9. II etap weryfikacji kandydatów obejmuje następujące kryteria:
    • dziecko obojga rodziców pracujących / prowadzących działalność gospodarczą / uczących się stacjonarnie – 10 pkt.,
    • czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 9 pkt.,
    • dziecko posiada rodzeństwo korzystające z opieki naszego przedszkola – 8 pkt.
    Dodatkowym kryterium rozstrzygającym przyjęcie kandydata może być historia współpracy z rodzicami w przypadku, gdy wcześniej korzystali z usług przedszkola, bądź wychowankami przedszkola było rodzeństwo kandydata.
   10. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola Rodzice wypełniają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
   11. Przedszkole ma prawo zażądać dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów takich jak:
    • orzeczenie o niepełnosprawności,
    • oświadczenie o samotnym wychowywaniu,
    • orzeczenie o niepełnosprawności rodzica,
    • wyrok sądu o ustanowieniu pieczy zastępczej,
    • zaświadczenie o zatrudnieniu.
   12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w postaci wywieszenia w ogólnie dostępnym miejscu na terenie przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
   13. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje rodzicom odwołanie w następującym trybie:
    • w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów rodzic ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie niezakwalifikowania jego dziecka,
    • uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od daty wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata,
    • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic możne wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
    • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.
   14. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
   15. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja sporządza protokoły, które stanowią podstawę do ewentualnych odwołań.
   16. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola należny złożyć w określonym terminie, w biurze intendentki za potwierdzeniem własnoręcznym podpisem.
Przewiń do góry