Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim

Konkurs na logo przedszkola

konkurs

Zapraszamy Dzieci i Rodziców / prawnych Opiekunów do udziału w konkursie na LOGO naszego przedszkola.

Pomyślcie i zaprojektujcie symbol, który może być naszym znakiem rozpoznawczym. Załączamy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MIEJSKO GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIMI. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Przedszkola:

II. Cele Konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego symbolu/znaku graficznego (logo) naszego

Przedszkola.

III. Założenia ogólne

1. Projekty należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

2.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

VI. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

2. Każdy uczestnik może przedstawić kilka projektów.

V. Uczestnicy

1. Konkurs ma charakter lokalny i jest adresowany do:

– rodziców/prawnych opiekunów,

– dzieci uczęszczających do Przedszkola,

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

– zapoznały się z regulaminem i zaakceptowały go,

– dostarczyły projekt do organizatorów konkursu w wymaganym terminie,

– złożyły oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt, nigdzie wcześniej nie publikowany.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

VI. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, zaproszenia, papier firmowy i inne.

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,

  • być łatwo identyfikowane z naszym przedszkolem,

  • może zawierać nazwę przedszkola

5. Logo nie powinno zawierać zbyt wielu kolorów i powinno być proste pod względem graficznym.

VII. Miejsce i termin składania projektów

1.Projekty należy składać do sekretariatu przekazując przez obsługę (w związku z zakazem wejść do przedszkola), w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo przedszkola”) lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: przedszkole@nowogrodbobrz.pl.

Uczestnik wraz z projektem podaje:

– imię i nazwisko,

– dane kontaktowe,

– oświadczenie autora „Oświadczam, że projekt jest moją własnością autorską i wyrażam zgodę na jej wykorzystanie przez Organizatora konkursu.”

2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Projekty dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszego przedszkola,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

IX. Terminarz

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 27.10.2020r.

2. Projekty należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 13.11.2020r.

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola dnia 17.11.2020r.

X. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Propozycje zostaną ocenione według ustalonych kryteriów w punkcie VIII przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora, w składzie:

– dyrektor Przedszkola dr Agnieszka Olczak

– nauczyciel mgr Magda Wiernowolska

– nauczyciel mgr Natalia Balak

– 1 pracownik niepedagogiczny przedszkola

2. Spośród zgłoszonych do konkursu propozycji Komisja wybierze jedną, która zostanie następnie wykorzystana przez przedszkole do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp.

Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym, koszulkach i innych drukach używanych przez Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim.

3. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy większością głosów.

4. Komisja zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nie wyłonieniu znaku będącego w przyszłości logiem Przedszkola.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna, ale wybór zwycięskiego logo wymaga akceptacji Rady Pedagogicznej Przedszkola.

6. Organizator zastrzega sobie prawa zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.

konkurs
Konkurs na logo przedszkola
Przewiń na górę